Aktualności

      Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Status prawny

Statut

Załącznik do uchwały nr XL/229/17

Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiana:

Uchwała nr LIII/357/22 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dn. 31 marca 2022 r.


STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W OZORKOWIE

Tekst jednolity

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, poz. 1505, z 2016 r. poz. 1020), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829), aktu o utworzeniu oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasto Ozorków.

§ 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1.

§ 4. 1. Terenem działania Biblioteki jest miasto Ozorków.

2. Siedzibą Biblioteki jest budynek położony w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 6b.

3. Pełna nazwa Biblioteki brzmi: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie.

4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby oraz numerami telefonów.

§ 5. Sieć biblioteczną poza jednostką macierzystą tworzy Filia "Biblioteka na Osiedlu" - Ozorków, ul. Romualda Mielczarskiego 17.


Rozdział 2

Cele i zadania Biblioteki

§ 6. Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, czytelniczych

i informacyjnych mieszkańców miasta Ozorkowa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

§ 7. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;

5) gromadzenie i upowszechnianie materiałów monograficznych dotyczących miasta i regionu;

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców miasta Ozorkowa;

7) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Miasto Ozorków;

8) sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi.

§ 8. 1. Biblioteka może realizować zadania i programy z zakresu działalności kulturalnej wskazane przez Organizatora.

2. Biblioteka może podejmować również inne działania, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 9. Biblioteka współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.


Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

§ 10. 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest dyrektor, który kieruje działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Biblioteki.

3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki uprawniony jest jednoosobowo dyrektor.

4. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go inny pracownik Biblioteki na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez dyrektora.

5. Dyrektor wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 11. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Ozorkowa na zasadach i w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, poz. 1505, z 2016 r. poz. 1020).

§ 12. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 13. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określają regulaminy nadane przez dyrektora.

§ 14. Nadzór merytoryczny na Biblioteką sprawują:

1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi;

2) Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu.


Rozdział 4

Źródła finansowania Biblioteki

§ 15. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.

2. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 16. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 17. Organizator zapewnia Bibliotece środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

§ 18. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Organizator i przekazuje środki finansowe w formie:

1) dotacji podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 19. 1. Biblioteka tworzy:

1) fundusz Biblioteki;

2) fundusz rezerwowy.

2. Fundusz Biblioteki odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla Biblioteki w momencie jego utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto, o której mowa w ustępie 3.

3. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat Biblioteki.

4. W przypadku, gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu Biblioteki.

§ 20. 1. Corocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, dyrektor Biblioteki przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.

2. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Burmistrz Miasta Ozorkowa, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.


Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 21. Statut Biblioteki nadaje Rada Miejska w Ozorkowie.

§ 22. Zmian w statucie Biblioteki dokonuje Rada Miejska w Ozorkowie, w trybie właściwym dla jego nadania.

 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska