Aktualności

         Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

              Projekty

Strona główna Organizacja

Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642),
  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406),
  • Statutu Biblioteki nadanego Uchwałą Nr XXIX/248/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie.


II.    ZARZĄD

§ 1

Biblioteką kieruje dyrektor przy pomocy głównego księgowego i kierowników filii bibliotecznych.

§ 2

1. Do zakresu działania dyrektora należy całokształt spraw merytorycznych i administracyjnych związanych z działalnością instytucji, w szczególności:
1.    reprezentacja Biblioteki na zewnątrz oraz kontakty służbowe z władzami samorządowymi,
2.    akceptacja planów pracy i sprawozdań,
3.    polityka finansowa oraz bieżące dysponowanie środkami finansowymi,
4.    polityka kadrowa,
5.    decydowanie w przedmiocie organizacji wewnętrznej i zakresu działania Biblioteki,
6.    wydawanie zarządzeń i komunikatów,
7.    bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ppoż.,
8.    przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biblioteki.

2. W razie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony pracownik


II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI

§ 1

1. W Bibliotece funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
·    Biblioteka główna
·    Filie biblioteczne
·    Dział ds. księgowych

2. Wzajemną podległość określa schemat organizacyjny w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Wszystkich pracowników MBP obowiązuje zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Bibliotekę na szkody.

§ 2


Filie biblioteczne.
1. Obsada filii składa się z kierownika i podległych mu bezpośrednio pracowników. W czasie nieobecności kierownika filii decyzję o realizacji zadań podejmuje dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony pracownik.
2. Zakres działania kierownika filii:
·    organizacja pracy filii i koordynacja jej wykonania
·    terminowe sporządzanie i składanie w MBP w Ozorkowie planów pracy i sprawozdań
·    nadzór nad wszystkimi pracami merytorycznymi, gospodarczymi i porządkowymi.

3. Wykaz filii bibliotecznych w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu.

§ 3

Dział ds. księgowych.

1. Obsada działu składa z głównego księgowego i kasjera.
2. Zakres działania głównego księgowego:

*  znajomość, dobra interpretacja i właściwe stosowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych dotyczących gospodarki finansowej MBP,

*  sporządzanie, przy współudziale dyrektora, preliminarzy budżetowych i sprawozdań finansowych,

*  przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w przetargach zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

*  spraw dot. rent i emerytur  wg obowiązujących przepisów,

*  dokonywanie kontroli wewnętrznej, zgodnie z powierzonym odcinkiem pracy;


3. Zakres działania kasjera:

*   prowadzenie kasy,

*   inne prace zlecone przez dyrektora MBP, w tym również zastępstwo innych pracowników administracyjno-księgowych w czasie ich nieobecności.


IV. Organizacja czasu pracy

§ 1

W Bibliotece obowiązuje podstawowy system czasu pracy. Osoby zatrudnione świadczą pracę od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Dniem wolnym od pracy jest sobota.

§ 2

Okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników Biblioteki wynosi 4 miesiące.


V.    Na podstawie Regulaminu organizacyjnego i Statutu Biblioteki opracowywane są indywidualne zakresy czynności poszczególnych pracowników.


VI.    Regulamin organizacyjny obowiązuje od dnia 2 stycznia 2014 roku.Ozorków, 27 grudnia 2013 r.


 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska