Aktualności

      Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

           Kontakt

Strona główna Organizacja

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2022

Dyrektora

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

 Regulamin organizacyjny
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. K. Baczyńskiego
w Ozorkowie


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Biblioteka jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działającą na podstawie:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337, poz. 1505, z 2016 r. poz. 1020),
  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829),
  • Statutu Biblioteki nadanego Uchwałą Nr XL/229/17 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie ze zmianą (Uchwała nr LIII/357/22 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie połączenia Filii nr 1 dla Dorosłych z Filią nr 2 w jedną Filię o nazwie "Biblioteka na Osiedlu")

II.    ZARZĄD

§ 1

Biblioteką kieruje dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego i kierownika Filii bibliotecznej pn. "Biblioteka na Osiedlu".

§ 2

1. Do zakresu działania Dyrektora należy całokształt spraw merytorycznych i administracyjnych związanych z działalnością instytucji, w szczególności:
1.    reprezentacja Biblioteki na zewnątrz oraz kontakty służbowe z władzami samorządowymi,
2.    akceptacja planów pracy i sprawozdań,
3.    polityka finansowa oraz bieżące dysponowanie środkami finansowymi,
4.    polityka kadrowa,
5.    decydowanie w przedmiocie organizacji wewnętrznej i zakresu działania Biblioteki,
6.    wydawanie zarządzeń i komunikatów,
7.    bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ppoż.,
8.    przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biblioteki.

2. W razie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony pracownik


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI

§ 1

1. W Bibliotece funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
·    Biblioteka główna
·    Filia biblioteczna pod nazwą "Biblioteka na Osiedlu"
·    Dział ds. księgowych

.    Inspektor ochrony danych osobowych.

2. Wzajemną podległość określa schemat organizacyjny w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Wszystkich pracowników MBP obowiązuje zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Bibliotekę na szkody.

§ 2

Biblioteka główna.

1. Obsada biblioteki głównej składa się z bibliotekarzy i osoby sprzątającej.

2. Do podstawowych obowiązków bibliotekarza należy:

a)      gromadzenie i opracowanie zbiorów;

b)      wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianie na miejscu;

c)      działalność kulturalno-oświatowa i upowszechnieniowa;

d)      wykonywanie innych prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biblioteki oraz rozwoju czytelnictwa na terenie miasta Ozorkowa.


§ 3

Filia biblioteczna.
1. Obsada filii składa się z kierownika i podległych mu bezpośrednio pracowników. W czasie nieobecności kierownika Filii decyzję o realizacji zadań podejmuje Dyrektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony pracownik.

2. Zakres działania kierownika filii:
·    organizacja pracy filii i koordynacja jej wykonania;
·    terminowe sporządzanie i składanie w MBP w Ozorkowie planów pracy i sprawozdań;
·    nadzór nad wszystkimi pracami merytorycznymi, gospodarczymi i porządkowymi.

§ 4

Dział ds. księgowych.
Obsada Działu składa z głównego księgowego i kasjera.

  1. Zakres działania Głównego Księgowego:

×     znajomość, dobra interpretacja i właściwe stosowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych dotyczących gospodarki finansowej MBP,

×     sporządzanie, przy współudziale dyrektora, preliminarzy budżetowych i sprawozdań finansowych,

×     przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w przetargach zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

×      spraw dot. rent i emerytur  wg obowiązujących przepisów,

×      dokonywanie kontroli wewnętrznej, zgodnie z powierzonym odcinkiem pracy.


2. Zakres działania kasjera:

×      prowadzenie kasy,

×      inne prace zlecone przez dyrektora MBP, w tym również zastępstwo innych pracowników administracyjno-księgowych w czasie ich nieobecności.


§ 5

Inspektor ochrony danych osobowych

Samodzielne stanowisko świadczenia usług, polegających na kompleksowym koordynowaniu zadań związanych z ochroną danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz obowiązującymi krajowymi przepisami, a w szczególności:

1) udokumentowanie spełnienia wymogów w/w rozporządzenia poprzez aktualizację posiadanej dokumentacji oraz opracowanie wymaganych procedur i rejestrów,

2) przeprowadzenie i udokumentowanie analizy ryzyka związanego z ochroną danych osobowych,

3)   szkolenie personelu,

4)      pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych i rekomendowanie działań z zakresu ochrony danych osobowych administratorowi danych.

 

IV. Organizacja czasu pracy

1. Pracowników zatrudnionych w Bibliotece obowiązuje podstawowy system czasu pracy. Wszyscy pracownicy świadczą pracę od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo; sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

2. Dopuszcza się pracę osób zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich w sobotę, wynikającą w z harmonogramu sobót pracujących w danym roku kalendarzowym. Pracownik ma prawo odbioru godzin przepracowanych w sobotę pracującą w dowolnym dniu tygodnia (od poniedziałku do piątku) do końca danego miesiąc

3. Okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników Biblioteki wynosi 1 miesiąc.

V.    Na podstawie Regulaminu organizacyjnego i Statutu Biblioteki opracowywane są indywidualne zakresy czynności poszczególnych pracowników.

VI.    Regulamin organizacyjny obowiązuje od dnia 9 maja 2018 roku.    

Ozorków, 4 kwietnia 2022 r.


 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska