Aktualności

         Katalogi on-line

        Godziny otwarcia

              Projekty

Strona główna Regulamin zasad wynagradzania

Regulamin zasad wynagradzania

Regulamin zasad wynagradzania pracowników

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie
(tekst jednolity)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1798) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 1394)

ustala się co następuje:

§ 1

Ustala się:
1.    tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu,
2.    tabele zaszeregowania stanowisk pracy, stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu,
3.    tabelę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników zarządzających, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu,
4.    tabelę funkcji, których pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego niektórych pracowników, stanowiącą załącznik nr 4 do regulaminu,
5.    tabele wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach, stanowiące załącznik nr 5 do regulaminu.

§ 2

1.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o „minimalnej stawce”, rozumie się przez to minimalną stawkę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, określoną w załączniku nr 1 do regulaminu.
2.    Stawki wynagrodzenia zasadniczego mogą wzrastać corocznie odpowiednio do współczynnika inflacji.

§ 3

1.    Pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej „dodatkiem za wysługę lat", w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy wzrastający o 1% za każdy następny rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy.
2.    Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.    W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
4.    Dodatek za wysługę lat wypłaca się za wszystkie dni pracy oraz dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5.    Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 4

1.    Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny.
2.    Wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, określają załączniki nr 3 i nr 4.

§ 5

1. Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
·    75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy,
·    100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,
·    150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,
·    200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,
·    300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
4. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
5. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługuje mu w dniu jej wypłaty. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
6. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 6

1. Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
·    jednomiesięcznego wynagrodzenia –  jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,
·    dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
·    trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
3. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 7.

1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy.
2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii ustala regulamin zakładowy.

§ 8.
1. W ramach posiadanych środków tworzy się fundusz nagród w wysokości do 10% wynagrodzeń osobowych.
2. Nagrody i dodatki specjalne wypłacane z funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

 

§ 8 a.

1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§ 9.

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 10.

[uchylony]


Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Ozorków, 18 stycznia 2005 r.[zm. 20 sierpnia 2008 r., 8 grudnia 2009 r., 27.12.2013 r.]


Załącznik nr 1

Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania

Stawki miesięczne w złotych

I

1 050 - 1 500

II

1 070 - 1 600

III

1 090 - 1 700

IV

1 110 - 1 800

V

1 130 - 1 900

VI

1 150 - 2 000

VII

1 170 - 2 100

VIII

1 190 - 2 250

IX

1 210 – 2 400

X

1 230 – 2 550

XI

1 250 – 2 700

XII

1 270 – 2 850

XIII

1 290 – 3 000

XIV

1 310 - 3 300

XV

1 330 – 3 600

XVI

1 350 – 3 900

XVII

1 370 – 4 200

XVIII

1 390 - 4 500

XIX

1 410 - 5 000

XX

do 5 500

XXI

do 6 000


Załącznik nr 2

Tabele zaszeregowania stanowisk pracy

1. Pracownicy działalności podstawowej

L.p.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Dodatek funkcyjny - procent wynagrodzenia zasadniczego do:

1

Dyrektor

do XXI

50%

2

Zastępca dyrektora

do XX

50%

3

Starszy kustosz

XVI-XIX


4

Kustosz

XIII-XIV


5

Starszy bibliotekarz

XI-XII


6

Bibliotekarz

IX-X


7

Młodszy bibliotekarz, magazynier biblioteczny

VII-VIII2. Pracownicy administracji i obsługi

L.p.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Dodatek funkcyjny - procent wynagrodzenia zasadniczego do:

1

Zastępca dyrektora do spraw administracyjnych, główny księgowy

do XX

50%

2

Specjalista d/s obsługi i konserwacji urządzeń: elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych, komputerowych

IX-XII

50%

3

Starszy: strażnik, woźny, dozorca, portier, szatniarz

I -III


4

strażnik, woźny, dozorca, portier, szatniarz, sprzątaczka

I-II


Załącznik nr 3

Tabela wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

pracowników zarządzających

L.p.

Stanowisko

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w złotych

Dodatek funkcyjny – procent wynagrodzenia zasadniczego do:

1

Dyrektor

do 6 000

50 %

2

Zastępca dyrektora


do 5 500


50 %

3

Główny księgowy

 

Załącznik nr 4

Tabela funkcji, których pełnienie uprawnia niektórych pracowników

do dodatku funkcyjnego

L.p.

Funkcja

1

Kierownik działu, filii, wydziału

2

Zastępca kierownika działu, wydziału

3

Instruktor biblioteczny

 

Załącznik nr 5

Wymagania kwalifikacyjne do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach

1. Stanowiska bibliotekarskie pracowników służby bibliotecznej


Lp.

Stanowisko

Wykształcenie

Staż pracy

Dorobek zawodowy

1

Młodszy bibliotekarz

studium bibliotekarskie

-

-

średnie bibliotekarskie

średnie oraz praktyki albo szkolenia, w zakresie związanym z zadaniami biblioteki

2

Bibliotekarz

wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii

-

-

wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia

1rok

średnie

2 lata

3

Starszy bibliotekarz

wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii

2 lata

-

wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia

3 lata

4

Kustosz

wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku odpowiadającym profilowi biblioteki lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii

-

zgodnie z § 5 rozporządzenia

5

Starszy kustosz

wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku odpowiadającym profilowi biblioteki lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii

-

zgodnie z § 5 rozporządzenia


 


Miejska Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, 95-035 Ozorków      tel. (42) 710-31-17      redaktor: Danuta Trzcińska